Getsèmani

Libri Moderni

Saviane, Giorgio

Getsèmani : romanzo / Giorgio Saviane

Milano : Mondadori, 1980